Przejdź do treści

Łukasz Bojanowski

Zdjęcie: Łukasz Bojanowski
Zdjęcie: Łukasz Bojanowski

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt lbojanowski@radagminy.eu

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobra czasowa 2024-06-12
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra stała 2024-05-16

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 10/2024 dotyczy publikacji w internetowym serwisie gminnym- Biuletynu Informacji Publicznej, elektronicznych wersji aktualnie obowiązujących umów. interpelacja 2024-06-10
2 11/2024 dotyczy dostępności terenów, pomieszczeń, pustostanów do ulokowania emigrantów/imigrantów. interpelacja 2024-06-13
3 15/2024 dotyczy przycięcia gałęzi drzewa przy skrzyżowaniu ulicy Szczecińskiej i Sportowej w Dobrej. interpelacja 2024-06-13

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 14:21:58 Wniosek formalny I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-07 14:48:34 Wniosek formalny I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-07 15:02:16 Wniosek formalny I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-07 14:27:58 Wniosek formalny o przerwę 20 minutową I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 13:57:46 Wniosek formalny wybór Wiceprzewodniczących. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:00:37 Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:10:46 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Dobra. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:23:05 Wniosek formalny o przerwę 30 minut I Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-09 14:25:14 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:27:39 Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru na Przewodniczącego. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:33:15 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:36:01 Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:37:01 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:40:16 Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru na Wiceprzewodniczącego. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:41:43 Zamknięcie listy kandydatów na II Wiceprzewodniczącego. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:42:49 Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru na II Wiceprzewodniczącego. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:51:14 Wniosek formalny o zdjęcie punktu z porządku obrad wniosku dotyczącego projektów uchwał w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Dobra. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-15 10:09:38 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu. Próbna sesja Rady Gminy za
2024-05-16 11:10:11 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dobra. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 13:13:57 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobra. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 13:19:59 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dobra II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 13:28:07 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Dobra II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 13:47:42 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 13:53:01 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 15:58:44 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobra. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 10:16:00 Wniosek Formalny zmiany w porządku obrad II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 10:42:43 Wniosek Formalny o zmiany w statucie II Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-16 11:01:53 Wniosek Formalny o zamknięcie dyskusji II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 15:09:03 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024r. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 15:14:26 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 11:08:46 Wniosek Formalny o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 11:49:10 Wniosek Formalny o zdjęcie punktu 3 z porządku obrad II Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-16 12:14:49 Wniosek Formalny o zmianę kolejności punktów w porządku obrad II Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-06-20 10:30:11 Wniosek formalny IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 10:34:13 Przyjęcie protokołu z II sesji, która odbyła się w dniu 16 maja 2024r. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:22:39 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Rady Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:41:26 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Rady Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-06-20 13:47:34 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Rady Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-06-20 13:49:49 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 14:43:07 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobra wotum zaufania. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 14:46:26 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2023. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 10:31:27 Wniosek formalny. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 10:33:12 Wniosek formalny. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 15:19:07 Wniosek formalny. IV Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-06-20 13:07:34 Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-06-20 13:17:37 Projekt uchwały w zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. IV Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-06-20 15:08:22 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2023. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 15:43:02 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Dobra oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 15:52:14 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet Sołtysom. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:23:32 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na rok 2024 rok. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:36:56 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:59:24 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, zespołach przedszkoli, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:00:52 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:02:28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2024 r IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:04:05 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:05:34 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz o warunkach stosowania ulg z urzędu. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:15:19 Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2024 r. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:18:42 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LI/681/2024 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:37:22 Projekt uchwały uchylający uchwałę nr L/689/2024 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2024 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 447 stanowiącej ul. Tura i Zebry w m. Dołuje, gm. Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:38:33 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Buk. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:41:56 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 34/4 w m. Mierzyn 1, gm. Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:55:05 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 17:44:50 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Zespołu Przedszkoli w Mierzynie. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 14:05:14 Wniosek formalny. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:21:40 Wniosek formalny. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 16:36:03 Wniosek formalny. IV Sesja Rady Gminy Dobra za