Przejdź do treści

Monika Duziak-Kowalska

Zdjęcie: Monika Duziak-Kowalska
Zdjęcie: Monika Duziak-Kowalska

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt mduziak@radagminy.eu

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Dobra stała 2024-05-16
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra stała 2024-05-16

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 1/2024 w sprawie basenu przeciwpożarowego w Dołujach interpelacja 2024-05-14 2024-05-27
2 2/2024 w sprawie zabezpieczenia wyjazdu z uliczki prowadzącej na teren rekreacyjno- sportowy Dołujanka w kierunku ul. Lisiej oraz umiejscowienie znaku drogowego A-17 interpelacja 2024-05-14 2024-05-27
3 3/2024 w sprawie zabezpieczenia konstrukcji na placu zabaw w Dołujach oraz umiejscowienia tabliczek z informacją na placach interpelacja 2024-05-14 2024-05-27

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 14:49:11 Wniosek formalny I Sesja Rady Gminy Dobra wstrzymujący się
2024-05-07 15:08:22 Wniosek formalny I Sesja Rady Gminy Dobra wstrzymujący się
2024-05-07 14:27:58 Wniosek formalny o przerwę 20 minutową I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 13:57:47 Wniosek formalny wybór Wiceprzewodniczących. I Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-09 14:00:37 Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji I Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-09 14:10:46 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Dobra. I Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-09 14:23:05 Wniosek formalny o przerwę 30 minut I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:25:14 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. I Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-09 14:27:39 Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru na Przewodniczącego. I Sesja Rady Gminy Dobra wstrzymujący się
2024-05-09 14:33:15 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:36:01 Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej. I Sesja Rady Gminy Dobra wstrzymujący się
2024-05-09 14:37:01 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego. I Sesja Rady Gminy Dobra wstrzymujący się
2024-05-09 14:40:16 Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru na Wiceprzewodniczącego. I Sesja Rady Gminy Dobra wstrzymujący się
2024-05-09 14:41:43 Zamknięcie listy kandydatów na II Wiceprzewodniczącego. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-09 14:42:49 Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru na II Wiceprzewodniczącego. I Sesja Rady Gminy Dobra wstrzymujący się
2024-05-09 14:51:14 Wniosek formalny o zdjęcie punktu z porządku obrad wniosku dotyczącego projektów uchwał w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Dobra. I Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 11:10:21 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dobra. II Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-16 13:14:17 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobra. II Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-16 13:20:02 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dobra II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 13:31:09 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Dobra II Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-16 13:47:44 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra. II Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-16 13:52:50 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 16:00:01 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobra. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 10:17:16 Wniosek Formalny zmiany w porządku obrad II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 10:42:44 Wniosek Formalny o zmiany w statucie II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 11:03:22 Wniosek Formalny o zamknięcie dyskusji II Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-16 15:09:05 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024r. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 15:14:28 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030. II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 11:08:51 Wniosek Formalny o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu. II Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-05-16 11:49:16 Wniosek Formalny o zdjęcie punktu 3 z porządku obrad II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-05-16 12:14:57 Wniosek Formalny o zmianę kolejności punktów w porządku obrad II Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 10:30:12 Wniosek formalny IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 10:34:26 Przyjęcie protokołu z II sesji, która odbyła się w dniu 16 maja 2024r. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:22:50 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Rady Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:41:26 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Rady Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:47:56 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Rady Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:49:52 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. IV Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-06-20 10:31:28 Wniosek formalny. IV Sesja Rady Gminy Dobra przeciw
2024-06-20 10:33:21 Wniosek formalny. IV Sesja Rady Gminy Dobra za
2024-06-20 13:08:46 Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. IV Sesja Rady Gminy Dobra wstrzymujący się
2024-06-20 13:17:58 Projekt uchwały w zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. IV Sesja Rady Gminy Dobra wstrzymujący się
2024-06-20 14:05:18 Wniosek formalny. IV Sesja Rady Gminy Dobra za